Nederlands - English

Check je postcode van te voren of Koekela bij jou bezorgt !

Algemene voorwaarden voor particulieren
Koekela BV., gevestigd te Rotterdam

Koekela BV.: Engels /Amerikaanse patisserie
Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Koekela BV. een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
Particuliere klant: een klant die niet als bedrijf of overheid is georganiseerd.
Horeca klant: een klant die als bedrijf of overheid is georganiseerd.

1.Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Koekela BV. aan particuliere klanten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetpagina van Koekela BV, www.Koekela.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Koekela BV. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Koekela BV. erkend.
1.4 Koekela BV. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Besteltijd
2.1 Particuliere klanten kunnen van maandag tot en met zaterdag tot 16.00 uur bestellen voor de volgende dag. Bestelt u na deze tijd dan kan Koekela BV. niet garanderen dat uw bestelling binnen 24 uur geleverd kan worden.
De bestelling kan telefonisch of via de website aan de winkel worden doorgegeven.
Let op: Onze appeltaarten worden dagelijks vers gebakken. Als u niet tijdig besteld kan uw bestelling niet op tijd in productie genomen worden en kunnen we levering niet garanderen
2.2 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Koekela BV. is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
2.3 Koekela BV. is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Als de particuliere klant een bestelling plaatst voor minimaal €50,00 levert Koekela BV. deze bestelling, wel word er voor een levering €5,50 in rekening gebracht.
3.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Koekela BV. bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.4 Wij leveren niet op zaterdag, zon- en feestdagen en Koningsdag tenzij anders is overeengekomen.

3.5 Bent u niet aanwezig op het aangegeven adres en op het door u aangegeven tijdstip, dan is onze chauffeur genoodzaakt om zijn rit te vervolgen en kunt u uw bestelling ophalen in de winkel.  De kosten voor het bezorgen worden dan wel doorberekend.
3.6 In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.
3.7 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de door of namens Koekela BV. verkochte en/of aan de klant te leveren producten op de klant over op het moment dat de producten geleverd zijn.

4. Betalingen
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de Klant uitsluitend betalen middels vooruitbetaling via iDeal tenzij anders met Koekela BV. is overeen gekomen.
4.2 Als u telefonisch een bestelling plaatst kunt u uw bestelling bij het ophalen van uw bestelling afrekenen.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 6% BTW.
5.2 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopsprijs (van bijvoorbeeld producten of grondstoffen), koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies etc., mogen door Koekela BV. aan de klant worden doorberekend.
5.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1 De Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), is niet van toepassing omdat Koekela BV. producten levert die snel kunnen bederven of verouderen. (artikel 7:46d /4b)
Onze producten kunnen door hun aard niet worden teruggezonden.

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Koekela BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Koekela BV. Koekela BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Koekela BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Koekela BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie
8.1 Koekela BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zolang de door Koekela BV. op de etiketten vermelde instructies worden nageleefd.
8.2 Koekela BV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De klant is zelf verantwoordelijkheid voor de onmiddellijke controle van de geleverde producten bij ontvangst. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Koekela BV) deze gebreken onmiddellijk telefonisch, per mail, per fax of schriftelijk te melden aan Koekela BV.
De klant dient het product, in de originele verpakking, mee te nemen naar de winkel zodat de directie het product kan beoordelen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Koekela BV. gegrond worden bevonden, zal Koekela BV. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Koekela BV. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Koekela BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Koekela BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Koekela BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Koekela BV. in gebreke is;
B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Koekela BV. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Koekela BV. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 1 werkdag na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Koekela BV. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Koekela BV. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Koekela BV. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen Koekela BV. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Koekela BV. op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Koekela BV. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering geschiedt nadat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Koekela BV. is overgemaakt.

11. Afbeeldingen en specificaties
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Koekela BV. zijn slechts een benadering of kunnen afwijken van de producten die geleverd worden, dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12.Overmacht
12.1 Koekela BV. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Koekela BV. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Koekela BV. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Koekela BV. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Koekela BV. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Eigendomsvoorbehoud.
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en now how)en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen, documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Koekela BV. zullen uitdrukkelijk bij Koekela BV. (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Koekela BV en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Koekela BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 

muffins & cakes

cookies

brownies & bars

pies

scones

other products